Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

 • 21.01.2022

  Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi Halkara zenanlar güni...

 • 20.01.2022

  Gum içinde öz baýlygy, adamkärçiligi hem-de sungata sarpa goýýanlygy bilen il hormatyny gazanan bir baý ogluny öýeripdir. Ol toýa...

 • 20.01.2022

  Gündogaryň beýik akyldary Biruny Hristofor Kolumbdan hem 500 ýyl ozal Amerika we Ýaponiýa hakynda öz eserlerinde maglumat...

 • 20.01.2022

  Gündogaryň şygyr sungatyny baýlaşdyrmakda we ösdürmekde uly hyzmat eden söz ussatlarynyň biri, türkmen halkynyň milli guwanjy...

PUDAKLAÝYN K.A.

20.01.2022

Gum içinde öz baýlygy, adamkärçiligi hem-de sungata sarpa goýýanlygy bilen il hormatyny gazanan bir baý ogluny öýeripdir. Ol toýa-da öz iline belli...

20.01.2022

Gündogaryň beýik akyldary Biruny Hristofor Kolumbdan hem 500 ýyl ozal Amerika we Ýaponiýa hakynda öz eserlerinde maglumat beripdir. Şeýle hem Biruny...

20.01.2022

Gündogaryň şygyr sungatyny baýlaşdyrmakda we ösdürmekde uly hyzmat eden söz ussatlarynyň biri, türkmen halkynyň milli guwanjy beýik Magtymgulydyr...

20.01.2022

Arkadag Prezidentimiziň öz halkyna peşgeş beren Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe özüne mynasyp şygary bilen gelýän ýyllarynda ýeňişli...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

20.01.2022

Gum içinde öz baýlygy, adamkärçiligi hem-de sungata sarpa goýýanlygy bilen il hormatyny gazanan bir baý ogluny öýeripdir. Ol toýa-da öz iline belli...

20.01.2022

Gündogaryň beýik akyldary Biruny Hristofor Kolumbdan hem 500 ýyl ozal Amerika we Ýaponiýa hakynda öz eserlerinde maglumat beripdir. Şeýle hem Biruny...

20.01.2022

Gündogaryň şygyr sungatyny baýlaşdyrmakda we ösdürmekde uly hyzmat eden söz ussatlarynyň biri, türkmen halkynyň milli guwanjy beýik Magtymgulydyr...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

29.11.2021

Golaýda Serdar şäher häkimliginiň mejlisler zalynda «Sagdynlyk ruhubelentligiň hem...

29.11.2021

Şol gün Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (UNFPA) Türkmenistandaky...

20.11.2021

Golaýda Bäherden etrabynyň «Arçman» şypahanasynyň mejlisler zalynda Halkara Bitaraplyk...

20.11.2021

Bäherden etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň guramagynda Bäherden etrabynyň sport...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.