Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

01.03.2021

AK BUG­DAÝ. Et­rap­da­ky 18-nji ça­ga­lar ba­gyn­da «Ýy­lyň ter­bi­ýe­çi­si — 2021» at­ly bäs­le­şi­giň et­rap tap­gy­ry ge­çi­ril­di. Ony et­rap bi­...

27.02.2021

24-nji few­ral­da Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň hem-de Ze­nan...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

01.03.2021

AK BUG­DAÝ. Et­rap­da­ky 18-nji ça­ga­lar ba­gyn­da «Ýy­lyň ter­bi­ýe­çi­si — 2021» at­ly bäs­le­şi­giň et­rap tap­gy­ry ge­çi­ril­di. Ony et­rap bi­...

27.02.2021

Hormatly Prezidentimiziň goldamagynda arassaçylyk kadalaryny wagyz etmek maksady bilen golaýda TDP-niň etrap komiteti, TKA-nyň etrap birleşmesi, TMÝG...

27.02.2021

Adatça, ertirlik naharynda, köplenç, peýnir, ýumurtga, gaýmak, mesge çalnan çörek iýilýär. Düzüminde köp mukdarda uglewodlary, beloklary, ýaglary,...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

 • 07.04.2020

  Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, jemgyýetimizde täze üstünlikleri gazanmakda, ýurdumyzda...
 • 16.03.2020

  Geçen hepdede Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we...
 • 12.03.2020

  Öňem habar berşimiz ýaly, ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç...

KANUNÇYLYK

Sport

27.02.2021

24-nji few­ral­da Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer...

11.02.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň başlangyjy bilen giň gerim...

23.01.2021

TMÝG-niň Balkan welaýatynyň Serdar etrap Geňeşi, Serdar etrap sport we ýaşlar syýas aty...

05.01.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.