Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

03.08.2021

Gahryman Arkadagymyz Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň ösen döwletleriň hataryna ymykly goşulmagy üçin bimöçber uly tagallalary edýär. Şeýle...

02.08.2021

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň yglan etmeginde türkmen...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

03.08.2021

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyz parahatçylygyň, dost-doganlyk ýörelgeleriniň dünýä ýüzünde dabaralanmagy ugrunda...

03.08.2021

Gahryman Arkadagymyz Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň ösen döwletleriň hataryna ymykly goşulmagy üçin bimöçber uly tagallalary edýär. Şeýle...

03.08.2021

Sözleriň çeperden çeperini, pikirleriň manylysyndan maňyzlysyny özünde jemleýän şygryýete adamzat baky aşykdyr. Oňa gulluk edýän adamlar bolsa...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

KANUNÇYLYK

SOŇKY HABARLAR

Sport

24.07.2021

Ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, Sakarçäge etrabynda hem ýaşlar sportuň dürli...

19.07.2021

Mary welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi tarapyndan gandbol boýunça 2002­-...

17.07.2021

– Taý­jyk ýaş­lyk­da örän ez­ber­di, onuň elin­den gel­me­ýän hü­när ýok­dy. Haý­sy işiň...

05.07.2021

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda hormatly Prezidentimiziň başda...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.