Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

14.10.2021

2021-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Medeniýet, sport,...

14.10.2021

 2021-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Gurluşyk we...

14.10.2021

2021-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda  Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň merkezi binasynyň mejlisler jaýynda pudaklaýyn KA-nyň Geňeşi ...

14.10.2021

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Hyzmat ulgamynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

15.10.2021

Ýurdumyzda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününiň giňden bellenilýän çagynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk...

14.10.2021

Öňräk maňa dili senaly ýaşulularyň çaý başynyň gürrüňdeşligine gatnaşmak miýesser etdi. Şonda köp çarşenbäni başdan geçiren, daşyndan seretseň il-...

14.10.2021

Daşoguz welaýaty boýunça 8 müň 100 gektar ýere ekilýän şalynyň agramly bölegi S.Türkmenbaşy etrabynyň şalyçylyga ýöriteleşdirilen «27-nji oktýabr» we...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

04.10.2021

Gar­mäm­met Şa­mäm­me­dow Be­re­ket şä­he­rin­dä­ki 20-nji or­ta mek­de­bi­niň 4-nji syn­...

21.08.2021

Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa...

24.07.2021

Ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, Sakarçäge etrabynda hem ýaşlar sportuň dürli...

19.07.2021

Mary welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi tarapyndan gandbol boýunça 2002­-...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.