Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

14.05.2021

Bäherden etrabynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, etrabyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň kärdeşler...

14.05.2021

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni, Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli Ak bugdaý...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

14.05.2021

Ak bugdaý etrabynyň Bugdaýly geňeşliginiň ýaşaýjylarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň we saglygy...

14.05.2021

Bäherden etrabynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, etrabyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň kärdeşler...

14.05.2021

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni, Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli Ak bugdaý...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

 • 07.04.2020

  Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, jemgyýetimizde täze üstünlikleri gazanmakda, ýurdumyzda...
 • 16.03.2020

  Geçen hepdede Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we...
 • 12.03.2020

  Öňem habar berşimiz ýaly, ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç...

KANUNÇYLYK

Sport

06.05.2021

Sakarçäge etrabynyň sport we ýaşlar syýasaty bölüminde hem ýaş ýetginjekleri, okuwçylary...

01.05.2021

Welaýat futbol federasiýasynyň, welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň hem-de...

01.05.2021

Ylym we bi­lim iş­gär­le­ri­niň kär­deş­ler ar­kala­şy­gy­nyň Bä­her­den et­rap Ge­ňe­şi­...

24.04.2021

Ak bugdaý etrap häkimliginiň, etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de sport we ýaşlar...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.