Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

20.11.2020

Şeýle at bilen yglan edilen bäsleşigiň Babadaýhan etrap tapgyry geçirildi. Etrabyň Medeniýet öýünde geçirilen bäsleşigiň nobatdaky tapgyry baky...

19.11.2020

Hor­mat­ly Prezidentimiziň «Türk­menis­ta­nyň der­man­lyk ösüm­lik­le­ri»at­ly köp jiltli ylmy-ensiklopedik ki­ta­by­nyň 12-nji to­my eli­miz­de....

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

20.11.2020

Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginde wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar...

20.11.2020

Şeýle at bilen yglan edilen bäsleşigiň Babadaýhan etrap tapgyry geçirildi. Etrabyň Medeniýet öýünde geçirilen bäsleşigiň nobatdaky tapgyry baky...

19.11.2020

Ýurdumyzda işjeň hereket edýän Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary we onuň ilkinji guramalary hormatly Prezidentimiziň jemgyýetçilik guramalarynyň...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

 • 07.04.2020

  Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, jemgyýetimizde täze üstünlikleri gazanmakda, ýurdumyzda...
 • 16.03.2020

  Geçen hepdede Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Gurluşyk we...
 • 12.03.2020

  Öňem habar berşimiz ýaly, ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş we dynç...

KANUNÇYLYK

Sport

02.11.2020

Sarahs etrabyndaky 21-nji orta mekdebiň sport meýdançasynda «Türkmenistan —...

27.06.2020

Sa­rahs et­ra­byn­da­ky 21-nji or­ta mek­dep­de dö­re­di­len «Şöh­le» dynç alyş-sa­gal­...

22.06.2020

Änew şäherindäki sport mekdebinde baýry türgenleriň arasynda sportuň futzal görnüşi...

12.06.2020

Ka­ka et­ra­by­nyň Hy­waa­bat jül­ge­sin­dä­ki “Ýa­şyl ýaý­la” çaga­lar dynç alyş-sa­gal­...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.