Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

MAKALALAR

 • 05.12.2023

       “Türkmeni öwrenjek bolsaň “Göroglyny” okamaly” diýen düşünje halk arasynda bar. ”Görogly” eposy türkmenleriniň geçmişini,...

 • 05.12.2023

  Kitap okamak  janyň iýmiti iýmek we içmekde däl-de täze zatlary öwrenmekde we manylara düşünmekdedir.

  ...
 • 05.12.2023

  Hazar deňzi-ynanyşmagyň, dost-doganlygyň deňzidir. Hazar syýahatçylygyň, tebigy baýlyklary netijeli peýdalanmagyň, gämi gatnawyny...

 • 05.12.2023

  Kitap diýen gymmatlygyň adamzat durmuşyndaky deňsiz-taýsyz ähmiýeti hakynda çuňňur sarpa ýugrulan öwüt-ündewler Türkmenistanyň...

PUDAKLAÝYN K.A.

05.12.2023

     “Türkmeni öwrenjek bolsaň “Göroglyny” okamaly” diýen düşünje halk arasynda bar. ”Görogly” eposy türkmenleriniň geçmişini, gylyk-...

05.12.2023

Kitap okamak  janyň iýmiti iýmek we içmekde däl-de täze zatlary öwrenmekde we manylara düşünmekdedir. Kitap okamagyň berýän birnäçe peýdalary...

05.12.2023

         Hemişelik  Baky  Bitarap  Türkmenistan  döwletimiz  bagtly  ösüşler  bilen...

05.12.2023

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan   başy başlanan beýik özgertmeleri amala aşyrýan,...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

05.12.2023

     “Türkmeni öwrenjek bolsaň “Göroglyny” okamaly” diýen düşünje halk arasynda bar. ”Görogly” eposy türkmenleriniň geçmişini, gylyk-...

05.12.2023

Kitap okamak  janyň iýmiti iýmek we içmekde däl-de täze zatlary öwrenmekde we manylara düşünmekdedir. Kitap okamagyň berýän birnäçe peýdalary...

05.12.2023

Hazar deňzi-ynanyşmagyň, dost-doganlygyň deňzidir. Hazar syýahatçylygyň, tebigy baýlyklary netijeli peýdalanmagyň, gämi gatnawyny ösdürmegiň deňzidir...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

Sport

01.12.2023

Şu günler "Daýanç" sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary...

01.12.2023

Şu günler "Daýanç" sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary...

01.12.2023

Şu günler "Daýanç" sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary...

01.12.2023

Şu günler "Daýanç" sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.