Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

02 NOÝABR 2023

1-nji noýabrda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde çeper elli tikinçi zenanlaryň arasynda yglan eden «Hünärim bar—hormatym bar» atly hünär bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyz beýik ösüşleriň we özgertmeleriň, rowaçlygyň röwşen ýoly bilen ynamly öňe barýar.

Sagadynyň dilini,

Gülnäzjik 7-ä gurdy,

Emma tuzduryp bilmän,

Jyr-jyr edip gürledi.

 

Ýakynda  Ahal welaýatynyň Tejen  etrabynyň  Tejen şäher medeniýet öýünde   “Özara bähbitli hyzmatdaşlyk: Ösüş we  Arkadagly  Gahryman Serdarymyzyň  dost-doganlyga daýanýan syýasatynyň baş ugry” atly dabaraly maslahat  geçirildi.  Maslahata  Tejen, Babadaýhan, Sarahs etr

Nurhanjyk dutaryny,

Tolgunyp aldy ele,

Birden sahnaň perdesi,

Açyldy şöhle bile.

 

Mil­li gym­mat­lyk­lar ha­kyn­da söh­bet et­mek örän ýa­kym­ly. Çün­ki, ola­ryň her­sin­de hal­ky­my­zyň yk­ba­ly, şu gü­ni we ta­ry­hy bi­len bag­ly köp san­ly mag­lu­mat­lar se­ri­ňe dol­ýar. Bu söh­bet mil­li pu­lu­myz ha­kyn­da aý­dy­lan­da-da şeý­le­dir.

     Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda türkmen zenanynyň sarpasy elmydama belentden tutulýar.

Garaşsyz Baky Bitarap Türkmenistan Watanymyzda halkymyzyň sagdyn we eşretli durmuşyny ösdürmek, özgertmek barada geçirilýän işler bedew bady bilen has-da rowaçlanýar.

     Oba zähmetkeşleriniň işlemegine döredilýän mümkinçilikler ýerden bol hasyl almaga, bazarlarymyzyň bolçulygyny döretmäge we desserhanlaryň datly nygmatlardan dolup durmagyna gönükdirilýär.

Halkymyz  türkmen  göreşine uly hormat goýýar. Irki eýýamlardan başlap,  göreş   tutmak  tomaşaly  toýlaryň   aýrylmaz  bölegine öwrülipdir.  Halkymyz  bäsdeşlerinden  rüstem   gelip,  ulus-iline  abraý  getirýän   pälwanlaryny sarpalapdyr.

        Berkarar döwletiň täze eýýamynyň  Galkynyşy döwründe  Türkmenistan döwletimiziň  hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllyk Şanly senesiniň  uludan toýlanýan  “Arkadag Serdarly  bagtyýar ýaşlar” ýylynda ýurdumyzyň  oba hojalyk pudagynda  gazanylýan  zähmet ýeňişleri hal

   Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarky bagtyýar ýaşlar” ýylynda milli ykdysadyýetimiziň ösüşli ýollary barha berkidilýär.

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyran gsapary günlerinde «Ženmin Žibao» atly merkezi gazetinde çap edilen «Strategik hyzmatdaşlygyň ygtybarly binýady» atly makalasynda: «Ählumumy

Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň şanly baýramynyň öňüsyrasynda 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi aýratyn ähmiýetli taryhy waka boldy.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.