Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

03 NOÝABR 2023

Magtymguly Pyragynyň baý hem gymmatly edebi mirasy biziň her birimiziň ruhy hazynamyzdyr. Gündogaryň beýik akyldar şahyry Pyragynyň döredijiliginde dünýäniň pelsepewi pikirleri, çeperçilik aňy ösdürilýär, dünýewi durmuş çeper şöhlelendirilýär.

Türkmen  nakgaşlary  dürli  döwürlerde   pasyllara  görä   birnäçe  eserleri  döredipdirler. Öz   gezeginde  türkmen  şekillendiriş  sungaty edebiýat  bilen  baglanşykda   gelýär.

Adam bedeni ýylyň islendik paslynda-da ýaşaýyş üçin derwaýys ýokumlara mätäç bolýar. Bedeniň witaminlere, mikroelementlere bolan talabyny şugundyr, käşir, sarymsak we beýleki gök önümler arkaly kanagatlandyrmak mümkindir.

    Ýurdumyz “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy” diýip badalga alan ajaýyp döwre gadam basdy.

Mandarin möwsüminiň başlanmagy bilen, dietologlar bu miwe barada öz maslahatlaryny  paýlaşdylar. “Вечерняя Москва” neşiri esasan wirus keselleriniň köp ýaýran möwsümi bolan güýz we gyş pasyllarynda mandariniň peýdasy barada habar berýär.

Kaka etrabynyň  Gowşut oba Medeniýet öýünde “Berk maşgala-berkarar döwlet” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.  Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň  Zenanlar birleşginiň Kaka etrap Zenanlar guramasynyň bilelikde gu

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaňy ýakynda Arkadag şäheriniň Jemgyýetçilik guramalarynyň binasynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Arkadag şäheriniň birleşmesiniň, “Arkadag teleýaýlymynyň” bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň milli puly

 Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň taryhy wakalary bilen has-da dabaralanýan “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň her bir güni üstünliklere beslenýär, ýurdumyzyň her bir ulgamynda uly ösüşler

        Mälim bolşy ýaly, sagdyn iýmitlenmek gysga wagtda öz miwesini berýär. Elbetde, adaty iýmitlenmegi derrew üýtgetmek ansat düşmeýär. Şonuň üçin, ilkibaşda, birnaçe peýdaly endikleri ele almaga çalşyň. Öwrenişilen iýmitlenmäni birden üýtgetmek

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşly döwründe ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmek döwlet syýasatynynyň ileri tutulýan esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

Her ýylyň noýabr aýnyň ikinji ýekşenbesinde ýurdymyzda  hasyl toýy ulydan toýlanýar.

Her ýylyň noýabr aýnyň ikinji ýekşenbesinde ýurdymyzda  hasyl toýy ulydan toýlanýar.

Belent mertebeli Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistany syýasy, ykdysady we medeni taýdan ösdürmekde, binagärlik we şähergurluşyk işini ýokary derejelere ýetirmekde, döwrebap obalary, şäher

Adamzat durmuşynda şeýle ähmiýetli bolandygy üçin ata-babalarymyz dost-doganlygy pugtalandyryp, haýyrly işlere, tutumly maksatlara ugrukdyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolan ýol çekmegi, akarlaryň üstünden köprüleri gurmagy sogaply iş hasaplapdyrlar.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmen Halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň bimöçber goldaw-hemaýatlary netijesinde nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň mertebesi has belende göte

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda geçirilýän düýpli özgertmeler, gazanylýan üstünlikler ýurdumyzyň günsaýyn ösýandiginiň we belent özgerişlere beslenýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.