Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

06 NOÝABR 2023

Türkmenistanyň Prezidenti ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy hem-de atçylygy ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy

       Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylymyzda ýurdymyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şeýle hem Hormatly Prezidentimiziň “Ýurdymyzda 2023-n

Türkmen zenanlarynyň her biri bu gün bagtyýar zamanamyzda, bagtly durmuşymyzda Zenan mertebesiniň berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynşy döwründäki ýaly şeýle belent derejä göterilen döwri heniz bolan däldir.   

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek boýunça alnyp barylýan işleri has-da ýaýbaňlandyrmak üçin ekilýän bag nahallarynyň möçberini artdyrmak, şeýle hem Türkmenistanyň Milli tokaý maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçir

Perzendi dünýä inderen ene. Sende näçe gujur-gaýrat, mähir-muhabbet bar?! Ony sanap çykardan adam ogly ejiz gelýär. Seniň perzendiňi rahat ýatyrmak, ony ynjytmazlyk üçin çeken şöwürleriň, ýürek arzuwlaryňy beýan edýän mylaýym hüwdileriň ömürboýy ýoldaş ahyryn.

Häzirki  günlerde dünýä bazarlarynda  giňden ýaýran miweleriň biri-de hurmadyr.

   Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly  Gahryman Serdarymyzyň, başda durmagynda Türkmenistan diýarymyz ösuşlere özgerişlere tarap diňe öňe barýar.

Ýa­kyn­da Türk­me­nis­ta­nyň BMG-niň bi­lim, ylym we me­de­ni­ýet bo­ýun­ça gurama­sy bo­lan ÝU­NES­KO-nyň ag­za­ly­gy­na ka­bul edil­me­gi­niň 30 ýyl­ly­gy hem-de ÝU­NES­KO-nyň Mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy go­ra­mak ha­kyn­da­ky Konwensiýasy­nyň ka­bul edil­me­gi­niň 2

Berkarar döwletimiziň täze eýýämynyň Galkynşy döwründe ,,Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar,, Döwlet  Baştutanymyzyň  ählihalk  bag  ekmek  barada  öňde  goýlan  Milli  Maksatnamalaryny  durmuşa  ornaşdyrmak  ugrunda, ýadawsyz  zähmet  çekýan,  Görogly  etrabynyň  agzybir

“Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­ny di­kelt­mek” türk­men stra­te­gi­ýa­sy ma­ny-­mazmu­ny bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň Ýew­ra­zi­ýanyň gel­jek­ki geoyk­dy­sa­dy land­şaf­ty ba­ra­daky ga­ra­ýyş­la­ry­na, şeý­le hem Hy­ta­ýyň “Bir gu­şak, bir ýol” stra­te­gi­ýa­sy­na la

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň ýörelgelerine, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda, jemgyýet we döwlet durmuşynyň dürli ulgamlarynyň ösdürilmegini hukuk taýdan goldamak babatda giň möçberli işleriň alnyp barylmagy dowam edýär.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.