Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

07 NOÝABR 2023

Ýakynda  etrabymyzyň  çägindäki  Tejen  daýhan  birleşiginde  pagta  ýygymy  möwsümini  alyp  barmak  maksady  bilen  wagyz-nesihat  çäresi  geçirildi.Bu duşuşyga  Tejen  daýhan  birleşiginiň  jogapkär  işgärleri, mehanizatorlar, bejeriji ussalar, daýhanlar  gatnaşdylar

Bu günki gün gözbaşyny gadymyýetiň köklerinden alyp gaýdýan eziz ata-watanymyz asudalygyň, abadanlygyň, baky bagtyýarlygyň, synmaz erkinligiň, bol-elin hem-de eşretli durmuşyň mekanyna öwrüldi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär.

Zenanlarymyzyň el hünäriniň aýratyn görnüşleri alaja örmek, jähek örmek, aldymgaç kakmak başarjaňlygy bilen tanalýar.Dürli reňkli ýüpek sapaklardan taýýarlanýan jähekdir aldymgaç ýüpleri bilen milli lybaslarymyzyň gyrasyny bezäpdirler, işilen alajalary dürlije oturdypdy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň her bir güni taryhy senelere beslenýär.Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik kitabynyň

       Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan Watanymyzyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, halkymyzyň abadançylygynyň yzygiderli ýokarlandyrylmagyna, täze iş orunlarynyň döredilmegine gönükdirilen giň möç

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk toýunyň bellenilip geçilen “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly halkymyz üçin döwletli, bereketli, ösüşli ýyllaryň biri boldy.

Baky Bitarap ýurdumyzyň ykdysadyýeti Garaşsyzlyk ýyllarynda özüniň düzümi we mazmuny boýunça düýpgöter özgerdi.

Il-günüňe ak ýürekden hyzmat etmek, ýagşy işleri durmuşa geçirmek, birek-birege hemaýat etmek ýaly türkmeniň köki-damaryna siňen, ähmiýetini hiç haçan ýitirmeýän nusgalyk häsiýetleri jemgyýetimiziň baýlygydyr.

Watan ullakan ýürekdir, onuň urgusy seniň kiçijik ýüregiňi terpendirmese, damaryňda ganyň egsildigi biläý.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetine Halkara kuraş assosiasiýasy bilen bilelikde 2023-nji ýylyň 23 — 28-nji noýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty s

4-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýylyň-ýylyna guramaçylykly geçirilýän ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy.

Ýolöten etrabynyň «Momataý» geňeşliginiň oba medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de TKA-nyň Milli Merkeziniň, hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň, TKA-nyň Mary welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Mary w

TKA-nyň Milli merkeziniň guramagynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş-dynç alyş merkezinde okuw maslahaty geçirildi.

Ýakynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Medeniýet öýünde «Özara bähbitli hyzmatdaşlyk: Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň dost-doganlyga daýanýan syýasatynyň baş ugry» atly dabaraly maslahat geçirildi.

Raýatlaryň sport we bedenterbiýe bilen yzygiderli meşgullanmagyny gazanmak üçin geçirilýän çäreler güýçlendirilýär.

Türkmenistanyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň köp­çü­lik­le­ýin habar be­riş se­riş­de­le­ri üçin beren ha­ba­ryn­da, döw­let mi­nist­ri­niň «Türkmen­gaz» döw­let kon­ser­niniň baş­ly­gy­nyň ýol­baş­çy­ly­gyn­daky we­ki­li­ýe­tiň 2023-nji ýy

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.