Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

09 NOÝABR 2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň şöhratly taryhyna altyn harplar bilen ýazylýan gününde Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bedew bady bilen öňe barýan eziz

Türkmenbaşy şäheriniň Medeniýet öýüniň mejlisler zalynda, edara-kärhanalaryň KA-nyň başlyklarynyň, gaznaçylarynyň, işjeň agzalarynyň, zähmeti goramagyň hünärmenleriniň-tehniklarynyň, sagdyn we howpsuz zähmet şertleriniň döredilişi, tehnik we ekologiýa howpsuzlygynyň dol

Ýakynda  Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň  Zenanlar birlişginiň Kaka etrap Zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda etrabyň Duşak şäherçesiniň medeniýet öýünde “Sagdyn maşgala-sagdyn jemgyýet” atly wagyz-nesihat

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň gurnamagynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde ýerleşýän Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky “Ak bugdaý Milli muzeýinde” ýaş zenanlaryň arasynda “Maşgala mukaddesligi” barada wagyz-

Ýakynda  Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen etrap birleşmesiniň hem-de  Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Ylym we Bilim işgärleriniň Tejen etrap Geňeşiniň  bilelikde gurnamagynda  Tejen etrabynyň  Agalaň oba Medeniýet öýünde Magt

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda badalga alan özgertmeler ähli ugurlarda ösüşiň täze başlangyçlaryna ýetmek, ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak maksadyna gönükdirilendir.

Ýakynda hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz Halkara sergiler býurosynyň Baş sekretary Dimitri Kerkentzesi kabul etdi.

Gök otlar ýylyň islendik paslynda naharyň ýany bilen işdäaçar we iýmit siňdiriji hökmünde ulanylýar. Ýazda gök önümleri iýmek saglyga örän peýdalydyr. Işdäňi açýan we süňňüňi gurplandyrýan gök otlaryň düzüminde ynsan saglygy üçin zerur maddalar bar.

Golaýda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň “Beýik Ýüpek ýoly” myhmanhanasynda  Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy şäher  birleşmesiniň we  Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň şäher Geňeşiniň bilelikde guramagynda “Gahryman Ar

      Ýurdumyzda ýaş nesillerimiz baradaky alada berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe öz mynasyp ornuny tapýar. Hormatly Prezidentimiz Watanymyzyň röwşen geljeginiň eýeleri bolan ýaş nesillerimiz baradaky aladany elmydama üns merkezinde saklaýar.

Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleri hukuk taýdan üpjün etmäge hem-de pugtalandyrmaga aýratyn üns we uly ähmiýet berilýär

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap, şäher geňeşleriniň, ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň, hasapçylarynyň,  gaznaçylarynyň, derňew toparynyň agzalarynyň

Ýurdumyzda ynsan saglygyny goramak, keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça uly işler alnyp barylýar. Sebäbi halkyň saglygy abadan we bagtyýar durmuşyň berk binýadyny üpjün edýär.

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde Dokma senagaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda türkmen halkynyň akyldar şah

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.