Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

10 NOÝABR 2023

«Zenan kalby» zhurnalynyň redaksiýasynyň Balkan welaýat häkimligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi bilen bilelikde guramagynda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndaky Magtymguly Pyragy muzeýinde geçiren «tegelek stoluň»

Balkanabat şäheriniň Gumdag şäherçesindäki 31-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenist

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe oba hojalyk pudagynyň yzygiderli ösdürilmegi Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, halkymyzyň abadançylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen syýasatynyň möhüm ugrudyr.

Ata Watanymyz-Türkmenistan bol hasyllylygyň, holelin ýaşaýşyň watany.

            Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyz bedew batly ösüşler bilen öňe barýar.

              Balkanabat şäheriniň Hazar şäherçesiniň “Gara Altyn” çagalar sagaldyş merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türk

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” taryha altyn harplar  bilen ýazyljak şanly buýsaçly wakalaryň ýyly bolup geldi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  parasatly baştutanlygynda ruhyýeti kalby bilen utgaşyp, milliligi  süňňüne siňen türkmen halkymyzyň gadymyýetden şu güne çenli mukaddeslik hökmünde getiren meden

Berkarar  döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda medeni-mirasymyzy, milli gymmatlyklarymyzy öwrenmäge, dünýä ýaýmaga, il günüň halkyň  arasynda  giňden  wagyz etmäge, sergileri, bäsleşi

Güýz pasly oba hojalygynda iň bir gyzgalaňly döwürleriň biridir. Ýurdumyzyň oba zähmetkeşleri güýz paslynda ösdürilip ýetişdiren oba hojalyk ekinleriniň hasylyny ýygnaýarlar.

Türkmen tebigatynyň ähli pasly hem owadan, sahawatly, sazlaşykly. Ýylyň-ýylyna  tirkeşip gelýän dört paslyň her haýsysynyň özüne mahsus ajaýyp gözelligi bar. Ýöne altyn güýzüň gelşi başgaça bolýar.

       Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” ata Watanymyz Türkmenistan döwletimiz Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň başda durmagynda Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli parasatly syýasaty n

      “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda ene topragymyz ynsan kalby deý joşdy. Watan harmanyna tabşyrylan galladyr pagtany synlanyňda göwnüň kanagatlanýar. Bu bahasyz baýlyklar türkmeniň ertirki gününiň rysgy.

Ýakynda  Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen etrap birleşmesiniň hem-de  Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Ylym we Bilim işgärleriniň Tejen etrap Geňeşiniň  bilelikde gurnamagynda  Tejen etrabynyň  Agalaň oba Medeniýet öýünde Magt

Ýakynda  Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen etrap birleşmesiniň hem-de  Türkmenistanyň  Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Ylym we Bilim işgärleriniň Tejen etrap Geňeşiniň  bilelikde gurnamagynda  Tejen etrabynyň  Agalaň oba Medeniýet öýünde Magt

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň gurnamagynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde ýerleşýän Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky “Ak bugdaý Milli muzeýinde” ýaş zenanlaryň arasynda “Maşgala mukaddesligi” barada wagyz-

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda badalga alan özgertmeler ähli ugurlarda ösüşiň täze başlangyçlaryna ýetmek, ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak maksadyna gönükdirilendir.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata-babalarymyzdan miras galan gadymy daýhançylyk däplerimiz, milli gymmatlyklarymyz gaýtadan dikeldilýär.

           Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy  döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň çäksiz aladalarynyň netijesinde halkymyzyň ulyny sylamak, kiçä hormat goýmak ýaly özara ynsanperwer gatnaşyklary, dost-doganlygy pugtalandyrmak ba

      Ýakynda Paýtagtymyzyň “Altyn ýyldyz” medeni-dynç alyş merkezinde Hasyl toýy mynasybetli Oba hojalyk ministrliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Agrar partiýanyň Merkezi geňeşiniň yglan eden “Ýylyň ussat babadaýhanlary” atly bäsleşiginiň jemleýji t

Golaýda Belent Mertebeli Prezidentimiz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň rus böleginiň başlygy Alekseý Owerçugy kabul etdi

Milli mirasymyza belent sarpa goýýan hormatly Prezidentimiziň bimöçber aladalary netijesinde gadymyýetden gözbaş alyp gaýdýan, şan-şöhraty täze belentliklere göterilýän medeni gymmatlyklarymyzyň, sungatymyzyň aýry-aýry görnüşleri gaýtalanmajak esere öwrülip, ählumumy de

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.