Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

13 NOÝABR 2023

«Nesillere ismim galsyn diýseň, ýa kitap ýaz ýa-da kitaplarda taryplanarlyk iş bitir!» diýlen peder pähiminde aýdylyşy ýaly, Milli Liderimiziň kitaplary bu gün ruhy hazynamyzda uly orun alyp, her birimiziň ýankitabymyza öwrüldi.

      Daşky gurşawy goramak hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly Garaşsyzlyk ýyllarynda energetika pudagyna ykdysadyýetimiziň aýratyn möhüm ugur höküminde garalyp, ony ösdürmeklige aýratyn üns berildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen giň gerim alan köpçülikleýin bedenterbiýe we sport hereketine goşant goşmak, raýatlarymyza sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkal

Günler günlerden, döwür döwürden, ömür ömürden, zehin zehinden… zyýada. Edil şonuň ýaly, owaz owazdan zyýada. Muňa biz her aýdymçynyň özboluşly owazyny diňlänimizde-de şaýat bolýarys.

Türkmenistan döwletimiziň hemişelik Bitaraplygynyň  28 ýyllygy mynasybetli Balkanabat şäherinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň gurnamagynda  tegelek stoluň başynda Türkmenistanyň medeniýetde at gazanan işgäri, şahyra, kärd

Ýurdumyzda ussatlaryň sungat ýoluny mynasyp dowam edip, irginsiz zähmeti, zehin-yhlasy bilen ajaýyp eserleri döredip, zehinli şägirtleri ýetişdirýän halypalaryň baý we köptaraplaýyn döredijiligi dogrusynda näçe gürrüň etseň hem bärden gaýdýar.

Ýakynda Tejen etrabynyň B.Kerbabaýew adyndaky Geňeşliginde “Öý-ojagyň gelşigi, maşgala mukaddesligi” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Häzirki wagtda döwlet tarapyndan yzygiderli tagalla edilmegi netijesinde ady rowaýata  öwrülen we dünýä medeniýetine mynasyp orun eýeleýän  ahalteke bedewleriniň  halkara giňişlikdäki abraýy barha belende göterilýär.

Her ýylyň noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde Türkmenistanda Hasyl toýy giňden we uly dabara bilen bellenilip geçilýär. Hasyl toýy munuň ozi gahryman, edermen, zähmetsöýer daýhanlarymyzyň maňlaý derini döküp, irginsizlik bilen yhlasly çeken zähmetleriniň miwesidir.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bedew bady  bilen ynamly öňe barýan Türkmenistan ýurdumyzyň her bir güni toýdyr baýramlara, şanly senelere, şanly wakalara beslenýär.Noýabr aýynyň ikinji ýekşenbe güni bellenilýän Hasyl toýy ekerançylyk we pagta ýygymy

   Ýakynda, Kaka etrabynyň Gozgan obasynda Mähriban Arkadagymyzyň ýiti galamynyň astyndan çykan türkmen halkyna peşgeş ýberen kitaplarynyň many-mazmunyny, terbiýeçilik ähmiýetini düşündirmek maksady bilen “Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk eserleri-beýik ösüşleri gözbaşy”

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzyň dokma pudagy çalt depginler bilen ösýär. Täze dokma toplumlary bina edilýär, önüm öndürilişiniň mukdary artýar. Türkmenistan uly mukdardaky tebigy-çig mal serişdelerine eýedir.

Golaýda hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz Tür­ki­ýe ­Res­pub­li­ka­sy­nyň ­da­şa­ry­ iş­ler ­mi­nist­ri ­Ha­kan ­Fi­da­ny­ ka­bul ­et­di.

Hormatly Prezidentimiziň mähriban  Watanymyzy gülledip ösdürmek, eziz halkymyzy bagtyýar durmuşda ýaşatmak üçin edýän aladalarynyň netijesinde halk hojalygynyň ähli pudaklarynda oňyn özgertmeler amala aşyrylyp, guwandyryjy netijeler gazanylýar.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.