Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

14 NOÝABR 2023

Kärhanamyz  Garaşsyzlyk ýyllarynda  gurlan pagta egriji kärhanalaryň biri bolmak bilen ýurdumyzyň dokma senagatynda mynasyp orny eýeleýär.  Bu ýerde döwrebap pagta egriji enjamlaryň iň soňky, kämil nusgalary oturdylandyr.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe edebiýatymyz ylmy esasda öwrenilýär. Şunda nusgawy edebiýatymyzy öwrenmäge we dünýä ýaýmaga möhüm ähmiýet berilýär.

Behişdi bedewlerimiz türkmen halkynyň durmuşynda iň gymmatly hazynalarynyň biri hasaplanýar. Milli mirasynda, şu günki sungat eserlerinde ahalteke bedewleriniň keşbi aýratyn orun eýeleýär.

        Bagtyýarlyk we rowaçlyk düşünjesi ähli zamanlarda-da ylym-bilimden üzňe göz öňüne getirilen däldir.  Ata-babalarymyz : “Bilegi güýçli-birini ýykar,bilimi güýçli-müňini” ,”Bilimli il ozar...” diýen nakyllary ýöne ýere durmuş ýörelgesine öwren däl

            Türkmenistan Garaşsyzlygyny alan ilkinji gunlerinden başlap, halkara gatnaşyklarynda ykrar edilen  binýatlyk ýörelgeleri bolan  hoşniýetli goňşuçylyk “Açyk gapylar” goňşy döwletleriň  içerki işlerine  goşulyşmazlyk, birek-birek bilen özara  bähbitli  hyzmatd

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” türkmen zenanlarymyza aýratyn uly sylag sarpa goýulýar. Zenan mertebesi belende göterilip zenanlarymyzyň el işlerine uly hormat goýulýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda  Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň “Döwlet adam üçindir!” diýen şygaryndan ugur alyp, Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň “Watan diňe hal

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan il-ýurt bähbitli işlerinden, ata Watanymyzyň gülläp ösmegi baradaky tagallalaryndan egsilmez ylham we güýç alýan halkymyz beýleki pudaklar bilen bir hatarda ykdysadyýetiň ähli pudak

Magtymguly Pyragy şygyrýet äleminiň çyragydyr. Çyrag diýilmegi onuň şygyrlarynyň ýolumyza  nur çaýýandygy bilen baglanşyklydyr             

Gyş  arryk  alma, ýaz – ýagyr.

Gyş bolmasa, guş bolmaz.

Gyş çykar, ýüzügaralyk  kömre galar.

Garaşsyzlygyny gazanyp galkynan türkmeniň bitaraplygy onuň milli buýsanjyna, daşynyň dagdan galasyna öwrüldi. Türkmen bitaraplygy milletiň ruhy-ahlak kökleri bilen berk baglanşyklydyr.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.