Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

15 NOÝABR 2023

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Diýarymyz, Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň yhlasly taýsyz tagallalary bilen obalarymyzyň, şäherlerimiziň keşbi gözelleşýär.

Ýakynda Saparmyrat Türkmenbaşy etrap merkezi kitaphanasynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda kitaphananyň okalga otagynda  Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň “Garaşsyzlyk bagtymyz” atly kitabyna okyjylar maslahaty geçirildi.

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler  arkalaşyklarynyň Tejen etrap birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň  Zenanlar  birleşiginiň  Tejen  etrap Zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda  Tejen etrabynyň  Babadaýhan  Geňeşliginde, Türkmenistanyň Kärdeşler  arkalaşyklarynyň Te

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde, ýurdumyzda ýaş nesil barada döwlet derejesinde edilýän aladalar özüniň oňyn netijesini berýär.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynyň öňündäki meýdançada özboluşly bezelen sahnada Türkmen döwlet medeniýet institutynyň döredijilik topary öz taýýarlan edebi-çeper çykyşynda Magtymguly Pyragy, Mollanepes ýaly nusgawy şahyrlaryň, milli we dünýä dramatur

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda bu gün Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki Medeniýet öýinde “Beýik döredijilik kuwwaty-halkara hyzmatdaşlyk, durnukly ösüş, abadan durmuş” atly maslahat geç

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar”  ýylynda hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda milli medeniýetimizi, mirasymyzy ylmy esasda öwrenmek, ösdürmek we geljek nesillere ýetirmek, şonuň esasynda hem ruhy taýdan baý

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiz oba hojalyk önümçiliginiň netijeliligini yzygiderli ýokarlandyrmak bilen, öňdebaryjy ekerançylygyň ýurduna öwrüldi.

          Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň  her bir güni şanly senelere, taryhy wakalara beslenýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň her bir güni şanly senelere, toý baýramlara, buýsandyryjy wakalara beslenýär.

Berkarar döwletiň  täze  eýýamynyň Galkynyşy döwründe    “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” Ýurdumyzda Baky Bitaraplygymyzyň 28 ýyllyk toýynyň bellenýän güniniň öňi syrasynda hormatly Prezidentimiziň sporty  ösdürmekde alyp barýan syýasatyndan ugur alyp, ýaşlary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe,hormatly Prezidentimiziň alyp barýan iňňän oýlanşykly döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri-de ýurdumyzyň obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmak,oba hojalyk önümleriniň öndürilişini we gaýtadan işlenilişin

Ýakynda  Tejen  etrabynyň  6-njy  orta  mekdebinde  Türkmenistanyň  Kärdeşler  arkalaşyklarynyň  Tejen  etrap  birleşmesi  bilen  Tejen  etrap  zenanlar  guramasynyň  bilelikde  gurnamagynda  “Türkmenistanda  çaganyň  erkin  ösüşi  boýunça  2020-2025-nji  ýyllar  üçin 

Garaşsyzlyk ýyllary içinde welaýatymyzyň agrosenagat toplumy hil taýdan täze derejä çykdy.

Howa, gün, suw ynsan durmuşy üçin iň gerek bolan elementler hasaplanýar. Şu elementleriň biri bolan suwuň hem adamyň ýaşaýşy we sagdynlygy üçin örän uly peýdasy bardyr. Arassa suw adamlar, jandarlar hem-de ösümlikler üçin zerurdyr.

Soňky ýyl­lar­da ila­tyň art­ma­gy bi­len iri şä­her­ler­de has be­ýik bi­na­la­ryň gu­rul­ma­gy­na ze­rur­lyk du­ýul­ýar. Em­ma be­ýik bi­na­la­ryň gu­rul­ma­gy öz göz­ba­şy­ny ta­ry­hy dö­wür­ler­den alyp gaýd­ýar.

Türkmenistanyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýyny kesgitleýän we Aşgabat şäheriniň Türkmenistanyň paýtagtynyň wezipelerini amala aşyrmagynyň hukuk, guramaçylyk we ykdysady şertlerini berkidýän “Türkmenistanyň paýtagtynyň hukuk ýagdaýy hakynda” Türk

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.