Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

16 NOÝABR 2023

Golaýda Görogly etrabynyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda etrabyň ähli geňeşliklerinde Watansöýüji, beden we ruhu taýdan sagdyn, medeni aň düşünjesi ösen, giň dünýä garaýşly ýaşlary, zenanlary jemgyýetçilik çärelerine işjeň çekmek maksady bile

        Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe sanly ykdysadyýetiň ösüşine iňňän uly tizligini has-da çaltlandyrmakda sanly ykdysadyýete geçmegiň ähmiýeti juda uludyr.

Hormatly Prezidentimiziň Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy ykdysady hem-de medeni taýdan ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini barha gowulandyrmak babatda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynşy döwründe  “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň her bir güni ösüşlere, özgerişliklere beslenýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde türkmeniň beýik şahsyýetlerine we olaryň döredijiligine örän uly sarpa goýulýa

Ýakynda Tejen etrabynyň Tejen şäherindäki medeniýet öýünde 2023-nji “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly mynasybetli ýaş hünärmenleri zähmete höweslendirmek, halypa-şägirtlik gatnaşyklaryny dowam etdirmek boýunça işleri yzygiderli geçirmek, “Halypanyň mertebesi belen

Berkarar  döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň  tagallasy bilen hemişelik  Bitarap Türkmenistan döwletimiz ösüşiň sportuň hem-de  sagdynlygyň  dünýä  nusgalyk ýurduna öwrüldi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda oba senagat toplumynda hem uly ösüşler gazanylýar.Oba hojalyk pudagynda köp zähmeti talap edýän,halkymyzyň ak altyna deňeýän ekini bu gowaçadyr.

Ýur­du­myz­da ýaş­lar ba­ra­da al­nyp ba­ryl­ýan döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň esa­syn­da ýaş ne­sil ha­kyn­da uly ala­da­lar edil­ýär. Ýaş­lar ýur­du­my­zyň gel­je­gi­dir.

Türkmen atynyň taryhy türkmen halkynyň taryhy bilen özara baglanyşykly bolup, Merkezi Aziýada we Ýakyn Gündogarda berkarar döwletleri gurup, giň sähralarda mesgen tutan türkmenleriň müňýyllyk geçmişinde çalasyn hereketi, altyn-kümüş öwüşginli bedew atlary harby we ulag

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň pähim-parasatly baştutanlygynda her bir güni ajaýyp üstünliklere, göwün galkyndyryjy wakalara beslenýän Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň altyn güýzünde mukaddes Garaşsyzlygymyzy gazananymyza 32 ýyl boldy.

Gowaça – pagta süýümini berýän medeni ekiniň gowaça diýen ady, türkmençe, gadymy türki dilde (“Kutadgu – biligde”) “gouz” manysynda ulanylan “kokuz” sözünden we – a goşulmasyndan durýar: “kokuz+a”, “gowuza”, “gowaza”.

Ýurdumyzda jogapkärli möwsüm bolan pagta ýygymy gyzgalaňly dowam edýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyz günsaýyn ösýär, özgerýär.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.