Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

20 NOÝABR 2023

Golaýda,  Daşoguz  welaýatynyň Görogly etrabynyň merkezi kitaphanasynda, Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe okaýjylaryň kitaba bolan höwezini artdyrmak, okaýjylar köpçiligini kitaphana işine işeňňir çekmek, halkymyz üçin belent maksatlara ýetmegiň ý

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, ösüp gelýän ýaş nesilleriň, talyp ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek ugrunda giň gerimli işler durmuşa geçirilýä

   Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Merkezi Aziýanyň merjen şäheri ak şäherimiz Aşgabat şäheri şol bir wagtyň özünde ýurduň iri administratiw-syýasy,ulag,söwda we ylmy-medeni merkezine öwrüldi.

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň mynasyp dowam etdirýän döwletimizde sanly ykdysadyýet konsepsiýasynyň durmuşa geçirilmegi barada uly işler alnyp barylýar.

Ýaşlyk, täzeçillik we gözellik! Ynsan durmuşyny özgerdýän bu güýçleriň gudratyny , özboluşly sazlaşygyny Arkadag şäheriniň  ajaýyplyklarynda , döwrebap keşbinde görmek bolýar. Bu ýerdäki möhüm desgalaryň   mynasyp atlandyrylmagy bolsa, buýsandyrjy wakalaryň biridir.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň jahany bezeýji pähim-paýhasa ýugrulan durmuş-ykdysady syýasatynyň saýasynda milli medeniýet ulgamy ösüşlere eýe bolýar.

Ýaňy ýakynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde Oba hojalyk uniwersitetiniň we ylmy-barlag institutlarynyň täze binalar toplumynyň taýýarlanylan taslamalary bilen tanyşdy.

Hormatly Prezidentimiziň “Biziň baş maksadymyz bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde, sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmekden ybaratdyr” diýip berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe ýaş nesliň sagdyn ösmegi üçin sagdyn gurşawy döredýär.

Hakykatdan-da, çaga eziz, edebi ondan-da eziz. Munuň şeýledigini çaga terbiýesi hat-da köpýyllyk iş tejribe aýdyň subut edýär. Çagalykda kalba siňen iň ajaýyp edep-terbiýe duýgusy ynsanyň bütin ömriniň bezegi, ýol görkezijisi bolup durýar.

Ýakynda, Kaka etrabynyň Gozgan obasynda Mähriban Arkadagymyzyň ýiti galamynyň astyndan çykan türkmen halkyna peşgeş ýberen kitaplarynyň many-mazmunyny, terbiýeçilik ähmiýetini düşündirmek maksady bilen “Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk eserleri-beýik ösüşleri gözbaşy” at

Aşgabat şäheri eziz Watanymyzyň ykbalyny kesgitlän möhüm senetçilik we söwda ýollarynyň çatrygynda, gözel Köpetdagyň eteginde ýerleşip, gadymyýetden häzirki wagta çenli täzeçilikleriň , öňdebaryjy pikirleriň giňden durmuşa ornaşdyrylýan sebitleriniň biri bolupdyr.

Orta asyrlarda Köneürgenje gelen arap syýahatçysy Ibn Batuta bu ýerde ýetişdirilýän gawunlara haýran galyp, taryhy ýazgylarynda: “...Gündogarda, musulman dünýäsiniň Günbatar sebitlerinde hem şunuň ýaly gawunlara gabat gelmedim.

Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awazadaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň KA-nyñ ilkinji guramalarynyñ başlyklarynyñ, gaznaçylarynyñ we  işjeň agzalarynyň gatnaşmaklarynda «Be

Şeýle at bilen Kakaetrabynyň Mehinli obasynda TKA-nyň Kak etrap birleşmesiniň  gurnamagynda duşuşyk geçirildi. Duşuşyga ýaşlar, ýaşuly nesliň wekilleri gatnaşdy.

Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň daşary syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Belent Mertebeli Prezidentimiziň ýolbaşçylygynd

«Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» göz öňünde tutulan wezipeleriň amala aşyrylmagyny üpjün etmek, milli ykdysadyýetiň pudaklarynda sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak arkaly ýokary t

Hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdegörüjilikli syýasaty bilen Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimizde dünýä bileleşigine goşulyşmak goňşy hem-de dünýä döwletleri bilen deňhukukly özara gatnaşyklary alyp barmak, halkara guramalary bilen giňden hyzmatdaşlyk etm

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen giň gerim alan köpçülikleýin bedenterbiýe we sport hereketine goşant goşmak, raýatlarymyza sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkal

Türmen halkynyň ӧzboluşly däp-dessurlary, milli mirasy ӧz kӧklerini gadymyýetiň irki dӧwürlerinden alyp gaýdýar. Biziň asylly däp-dessurlarymyz urp adatlarymyz adamlary birek-biregi bilen has ysnyşdyrýar we jebisleşdiýär.

13-15-nji noýabr aralygynda Türkmenistanyň wekiliýeti Brýusselde geçirilen «Merkezi Aziýanyň zenan liderleriniň dialogyna» gatnaşdy.

Alym, akyldar, lukman, tebigaty öwreniji, saz nazaryýetçisi, matematik we psiholog, dermanlary öwreniji, astronom, şahyr Abu Aly Hüseýin ibn Abdulla ibn Aly ibn Hasan ibn Sina X-XI asyryň beýik şahsyýetleriniň biridir.

Daşoguz welaýat Köp ugurly hassahanasynyň mejlisler zalynda welaýat Saglygy goraýyş müdürliginiň guramagynda 17-nji noýabr “Öýkeniň dowamly obstrutiw kesellerne garşy bütündünýä güni” mynasybetli maslahat geçirildi.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.