Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

SPORT BILEN MEŞGULLANMAGYŇ PEÝDALARY

Garaşsyz Baky Bitarap Türkmenistan Watanymyzda halkymyzyň sagdyn we eşretli durmuşyny ösdürmek, özgertmek barada geçirilýän işler bedew bady bilen has-da rowaçlanýar. Türkmenistanda durmuşa geçirilýän işler, halkymyzyň saglygyny berkitmek boýunça amala aşyrýan beýik işleri, ilkinji nobatda, döwletimiziň ýöredýän durmuş syýasatyna, onuň kanunçylyk taýdan üpjün edilişine, lukmançylyk hyzmatlarynyň ugurlaryny kämilleşdirmäge her bir ynsanyň aň-düşünjesinde sagdyn durmuş ýörelgelerini we endiklerini, ruhy hem-de ahlak gymmatlyklaryny kemala getirmäge esaslanyp, halkyň saglygyna aýratynda ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerip berk bedenli eziz Watanymyzyň ygtybarly geljegi bolup ýetişmeklerine gönükdirilendir.

Türkmenistanda berk bedenli bolmakda üstünlikli netijeleri gazanmak ýaşlaryň esasy maksatlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda sporty ösdürmekde alnyp barylýan işleriň özeninde ýaş nesilleri sagdyn ruhda terbiýelemäge we olarda sporta bolan höwesi ýokarlandyrmaga, köpçülikleýin sport-sagaldyş hereketlerini kämilleşdirmäge, milli sport ulgamyny dünýä derejesine ýetirmäge gönükdirilen giň gerimli işler bar. Adamyň saglygy üçin sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermegi, ýagny kadaly iýmitlenmegi, zyýanly endiklerden daşda durmagy, zähmet bilen dynç alşy sazlaşykly alyp barmagy, arassa howada işjeň hereket etmegi we sport bilen meşgullanmagy zerurdyr.

Sport bilen yzygiderli meşgullanýan adamlaryň ömrüniň uzak bolýandygy, işde we durmuşda uly-uly üstünlikler gazanýandygy mälimdir. Şu nukdaýnazardan döwletimizde halkymyzyň sport-sagaldyş hereketlerini hemra edinmegi üçin ajaýyp şertler döredilýär. Ýurdumyzyň obalarydyr şäherlerinde sportuň dürli görnüşlerine niýetlenen, hemmetaraplaýyn amatlyklary bilen üpjün edilen sport toplumlarydyr sport mekdepleri gurlup, ulanmaga berilýär.

 

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň

Ahal welaýat birleşmesiniň başlygy

Hanmuhammet Amangulyýew.

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.