Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

ÝEŇIL ATLETIKA ÝARYŞY GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň “Biziň baş maksadymyz bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde, sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmekden ybaratdyr” diýip berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe ýaş nesliň sagdyn ösmegi üçin sagdyn gurşawy döredýär. Biz hem okuwçylary peýdaly ugra gönükdirmek, bedeniňi berkitmek, ruhubelentligi tapmak maksady bilen dürli sport çäreleri geçirýäris. Şeýle bäsleşikleriň biri hem şu günler dowam edýän “Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly XIII spartakiadanyň etrap tapgyrynda sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça etrabyň 27-nji orta mekdebinde Tejen etrap bilim bölüminiň hem-de Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen etrap Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda geçirildi.  

Bu ýaryşa etrabyň orta mekdepleriniň ýokary synp okuwçylary gatnaşdylar. Çekeleşikli we täsirli geçen bäsleşigiň ahyrynda 28-nji orta mekdebi üstünlikli çykyş edip 1-nji orny eýelemegi başardylar. Şeýlelikde 2-nji orny 4-nji mekdep, 3-nji orny bolsa 27-nji mekdebiň okuwçylary eýelemegi başardylar.

Ýaryşda ýeňiji bolan okuwçylara Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen etrap Geňeşi tarapyndan ýadygärlik sowgatlary hem-de hormat hatlary gowşuryldy.

 

Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler

arkalaşyklarynyň Tejen etrap Geňeşiniň işgäri                                  

Arslan Orazliýew

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.