Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

“ÝYLYŇ OKAÝJYSY”  BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Golaýda,  Daşoguz  welaýatynyň Görogly etrabynyň merkezi kitaphanasynda, Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe okaýjylaryň kitaba bolan höwezini artdyrmak, okaýjylar köpçiligini kitaphana işine işeňňir çekmek, halkymyz üçin belent maksatlara ýetmegiň ýolunda ruhy daýanç bolup hyzmat edýän kitaplary wagyz etmak maksady bilen, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň döredijilikli paýhasyndan syzylyp çykýan her bir eserinde kitap okamaklyk barada aýratyn nygtap geçýän “Adamzadyň geljegi kitaby köp okaýanlaryň elinde bolar” diýen ýörelgelerinden ugur alyp ýörite düzülen meýilnama esasynda “Ýylyň okaýjysy” bäsleşiginiň  Görogly  etrap  tapgyry  geçirildi.  Guramaçylykly   geçirilen bu bäsleşik örän  gyzykly  we  täsirli  boldy. Onda  ýylyň dowamynda iň köp kitap okan okaýjy Pirjanow Kakajan bäsleşigiň  welaýat   tapgyryna  gatnaşmaga  hukuk  gazandy.

Bäsleşigiň  ahyrynda oňa  işjeň  gatnaşan  hem-de  ýeňiji  bolan  kärdeşler  arkalaşyklarynyň  Görogly  birleşmesiniň  ýadygärlik  sowgatlary  dabaraly  ýagdaýda  gowşuryldy.

 

Aýnabat Saparowa,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň 

Görogly etrap birleşmesiniň  esasy hünärmeni.   

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.