Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Makalalar

     “Türkmeni öwrenjek bolsaň “Göroglyny” okamaly” diýen düşünje halk arasynda bar.

Kitap okamak  janyň iýmiti iýmek we içmekde däl-de täze zatlary öwrenmekde we manylara düşünmekdedir.

Kitap okamagyň berýän birnäçe peýdalary:

Hazar deňzi-ynanyşmagyň, dost-doganlygyň deňzidir. Hazar syýahatçylygyň, tebigy baýlyklary netijeli peýdalanmagyň, gämi gatnawyny ösdürmegiň deňzidir.

Kitap diýen gymmatlygyň adamzat durmuşyndaky deňsiz-taýsyz ähmiýeti hakynda çuňňur sarpa ýugrulan öwüt-ündewler Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň çykyşlarynda-da,  jemgyýetçiligiň  wekilleri  bilen  duşuşyklarynda-da, ýaşlara  öwüt-ündewler

         Hemişelik  Baky  Bitarap  Türkmenistan  döwletimiz  bagtly  ösüşler  bilen  özüniň  nurana  geljegine  tarap  aýgytly  gadamlar  bilen  öňe  barýar.  Türkmenistan  halkara  gatnaşyklarda  umumy  ykrar  edilen  we  hemmelere  düşnükli  bolan  adamzat  gymmatlykl

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi welaýatyň hyzmat ulgamynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmaklarynda maslahat geçirdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan   başy başlanan beýik özgertmeleri amala aşyrýan, peder ýoluny dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ösýän, özgerýän ata Watanymyzyň bu günki günd

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyz batly gadamlar bilen uly ösüşlere beslenip öňe barýar.

Türkmenistan ilata hyzmat etmek ulgamynda täze tehnologiýalary işjeň ornaşdyrylýar.Ulag ulgamyna tölegiň elektron görnüşiniň girizilip başlanmagy bu ugurdaky nobatdaky ädim boldy.Tiz ulgam tiz wagtda nagt serişdeler bilen hasaplaşmagy aradan aýyrmagy mümkinçilik berer.B

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe,hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda,hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny almagydyr.Bu barada hormatly Prezidentimiz: “Bitaraplyk taglymaty mähriban Watanymyzyň beýik geljeginiň şanyna döredýän we gurýan merdana,bagtyýar ha

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.