Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Çäreler

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan   başy başlanan beýik özgertmeleri amala aşyrýan, peder ýoluny dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ösýän, özgerýän ata Watanymyzyň bu günki günd

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyz batly gadamlar bilen uly ösüşlere beslenip öňe barýar.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň her bir güni, her bir aýy Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ajaýyp özgeriş –ösüşlere, buýsanjymyzy beýgeldýän taryhy wakal

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan   başy başlanan beýik özgertmeleri amala aşyrýan, peder ýoluny dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ösýän, özgerýän ata Watanymyzyň bu günki günd

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy  Gahryman Arkadagymyz halkymyzyň kanun esasynda ykrar edilen milli Lideri  bolmak bilen, dünýäde ady belli syýasatçylaryň,  halkara möçberinde abraýly diplomatlaryň biri hökmünde giňden tanalýar.

Köneürgenç etrap hassahanasynyň tejribeli saglygy goraýyş işgärleriniň gatnaşmagynda raýatlaryň arasynda sagdyn-durmuş ýörelgelerini ündemek, ýokanç we ýokanç däl keselçiligiň öňüni almak boýunça Saglygym-baş baýlygym ady bilen wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” uly ösüşlere, täzeçil üstünliklere beslenýär.

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň başda durmagy bilen biziň her bir günümiz toýdur, baýramlara, medeni-köpçülik çärelerine beslenýär.

Köneürgenç etrap medeniýet merkezinde Garaşsyzlyk göz guwanjym, bitaraplyk buýsanjym atly aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

Ýakynda  Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň 2023-nji “Arakadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň iş meýilnamasyna laýyklykda, TKAMM-nyň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky “Daýanç” sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Rowaçlyga beslenýä

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.