Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

JEMGYÝETIŇ SAGDYNLYGY UGRUNDA

Ýurt Baştutanymyzyň tagallasy bilen ata Watanymyzda “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň çäklerinde il-ýurt bähbitli toplumlaýyn çäreler çalt depginde durmuşa ornaşdyrylýar. Dünýäniň kämil tehniki enjamlary bilen üpjün edilen saglyk maksatly ägirt uly desgalar gurulýar.

GEÇI DERISI

Biziň bu wakamyz 1984-nji ýylda 80 ýaşynyň içinde dünýäsini täzelän, ömrüniň esasy bölegini Tagtabazar etrabynyň Pendi ýaýlasynda mal yzynda geçiren, ilki çopan, soňra bolsa ferma müdiri bolup zähmet çeken, Mary etrabynyň Akybaý geňeşliginde doglan Paýtak Ýanykowyň il-g

MILLI DEMOKRATIÝA DAÝANYP

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz ösüşleriň röwşen ýolunda bedew bady bilen öňe barýar.

BEÝIK IŞLERIŇ EÝÝAMY

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda sanly konsepsiýany durmuşa ornaşdyrmagyň netijesini türkmen jemgyýetini ösdürmekde ähmiýeti örän ýokary hasaplanylýan başlangyçlara gönükdirilen adam aňynyň doly peýdalanylmagynda görýär.

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ TÄZE KITABY BILEN TANYŞDYRYLDY

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti zehininden çykan «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleriň atly kitabynyň XII jildi halkymyza, aýratyn hem saglyg

ÇÖZGÜTLER DÜŞÜNDIRILDI

Kaka etrabyndaky «Serdar» pamyk egriji fabriginiň mejlisler jaýynda maslahat geçirildi.

TANYŞDYRYŞ DABARASY

Golaýda welaýat köpugurly hassahanasynyň mejlisler zalynda welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň we KA-nyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynda Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik kitabynyň XII jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

SAGDYN DURMUŞYŇ ESASY

Welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň we saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebinde geçirilen tanyşdyrylyş dabarasy hormatly Prezidentimiziň ýakynda çapdan çykan «Türkme

EZIZ DIÝARYMYZ PARAHATÇYLYGYŇ MEKANY

Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­lygyň mekany» ýylynda Berkarar Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly senesi giňden bellenilip geçilýär.

KITAP — YNSANYŇ KÖŇÜL NAGŞY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda kitap sungatyna uly üns berilýär. Bu babatynda milli Liderimiziň hut özi hemmelere görelde mekdebi bolup durýar.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.