Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

     “Türkmeni öwrenjek bolsaň “Göroglyny” okamaly” diýen düşünje halk arasynda bar.

Kitap okamak  janyň iýmiti iýmek we içmekde däl-de täze zatlary öwrenmekde we manylara düşünmekdedir.

Kitap okamagyň berýän birnäçe peýdalary:

         Hemişelik  Baky  Bitarap  Türkmenistan  döwletimiz  bagtly  ösüşler  bilen  özüniň  nurana  geljegine  tarap  aýgytly  gadamlar  bilen  öňe  barýar.  Türkmenistan  halkara  gatnaşyklarda  umumy  ykrar  edilen  we  hemmelere  düşnükli  bolan  adamzat  gymmatlykl

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan   başy başlanan beýik özgertmeleri amala aşyrýan, peder ýoluny dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ösýän, özgerýän ata Watanymyzyň bu günki günd

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan   başy başlanan beýik özgertmeleri amala aşyrýan, peder ýoluny dowam etdirýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ösýän, özgerýän ata Watanymyzyň bu günki günd

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” uly ösüşlere, täzeçil üstünliklere beslenýär.

   Berkarar  döwletimiziň  täze eýýamynyň Galkynyşy  döwrüniň  ,,Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar,,  ýylynyň  rowaçlyklara  beslenýän  günlerinde,   Türkmenistanyň  Kärdeşler  arkalaşyklarynyň  Daşoguz welaýat birleşmesiniň meýilnamasy  esasynda,  ýurdumyzyň  iň  gözel 

Berkarar dowletiñ täze eÿÿamynyñ Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyñ, Hormatly Prezidentimiziñ parasatly baştutanlygynda türkmen halkynyñ her bir güni toÿ baÿramlara, şanly senelere beslenÿär.

Garaşsyz ösüşlerimiziň taryhynda uly syýasy waka bolan hemişelik Bitaraplygymyzyň resmi taýdan iki gezek ykrar edilmegi hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwletimiz tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýan pähim-paýhasly daşary syýasatyň netijesidir.

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda ýurdumyzyň dokma pudagy milli ykdysadyýetimiziň iň bir ýokary depginde ösýän ugurlarynyň biri hökmünde diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, halkara bazarlarynda hem bäsdeşlige

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.