Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

Şu günler "Daýanç" sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary welaýat birleşmesiniň guramagynda geçirilýän okuw-maslahatynyň çäginde giň gerimli çäreler yzygiderli guralýar.

Ak mermerli Aşgabat şäherinde Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty dowam edýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen giň gerim alan köpçülikleýin bedenterbiýe we sport hereketine goşant goşmak, raýatlarymyza sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkal

Garaşsyz Baky Bitarap Türkmenistan Watanymyzda halkymyzyň sagdyn we eşretli durmuşyny ösdürmek, özgertmek barada geçirilýän işler bedew bady bilen has-da rowaçlanýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen giň gerim alan köpçülikleýin bedenterbiýe we sport hereketine goşant goşmak, raýatlarymyza sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkal

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda Hormatly Prezidentimiziň “Saglyk” maksatnamasyny durmuşa geçirmek  ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesini ykrar etmek, ýokary netijeli sporty, köpçülikleýin bedenterbiýe-sag

Maşk et­me­giň we sport bi­len yzy­gi­der­li meş­gul­lan­ma­gyň adam sag­ly­gy üçin peý­da­ly­dy­gy hem­me­le­re ozal­dan mä­lim­dir.

Tagtabazar etrabynyň Saryýazy geňeşliginiň çäginde ýerleşýän sport desgasynda TKA-nyň Tagtabazar etrap birleşmesiniň guramagynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda «Sport — ruhubelentlik» ady bilen sportuň futbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

Maşk et­me­giň we sport bi­len yzy­gi­der­li meş­gul­lan­ma­gyň adam sag­ly­gy üçin peý­da­ly­dy­gy hem­me­le­re ozal­dan mä­lim­dir.

Eziz Diýarymyzda jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, berk bedenli we ruhy taýdan kämil ýaş nesli kemala getirmek maksady bilen, ençeme sport desgalary gurlup, ulanylmaga berildi.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.