Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Watan gazeti

HALKYŇ BAGTYÝARLYGY

«Türk­me­nis­tan­ —­ Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny ýy­lyn­da», mäh­ri­ban Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen, saglyk ulgamy barha ösýär, öz­ger­ýär.

ŞALY ORAGY GYZYŞÝAR

Şu ýyl ýurdumyzyň Daşoguz welaýatynda 8 müň 100 gektarda gymmatly azyklyk ekinleriň biri bolan şaly ösdürilip ýetişdirildi. Şaly ekilen meýdanlaryň agramly bölegi Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky şalyçylyga ýöriteleşdirilen daýhan birleşikleriň ikisinde ýerleşýär.

ZEMINIŇ GÖRKI

Türkmenistanyň Zenanlar birleşmesiniň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň bilelikde guramaklarynda, «Gyzyl kürte başynda, gyz-gelinler daşynda» diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

BELENT YNAMA JOGAPKÄRÇILIK

Sagdyn durmuş ýörelgelerini berk berjaý etmegiň nusgalyk ýörelgesini görkezýän Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen, bu ulgamy ösdürmekde netijeli işler alnyp barylýar.

«AK ALTYNLY» PELLERDE

«Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň mekany» ýylynda Watan harmanyna 49 müň 900 tonna pagta tabşyrmagy maksat edinýän Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň babadaýhanlary oba hojalyk ekinleriniň boldumly hasylyny ösdürip ýetişdirdiler.

«AK ALTYN» — AK BAGTYMYZ

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda ýurdumyzyň esasy baýlyklarynyň biri bolan pagtanyň bol hasylyny ýitgisiz ýygnamak işleri guramaçylykly dowam etdirilýär.

«AK ALTYNLY» ATYZLARDA

Mary welaýatynda iri etraplaryň biri bolan Baýramaly etrabynyň pag­ta­çy­la­ry «Türk­me­nis­tan — Bita­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly­ny uly zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak üçin pagta ýygymyny ýokary guramaçylyk bilen alyp bar­ýar­lar.

ZÄHMETE SARPA

Ýurdumyzda zähmetkeşleriň ýaşaýyş-durmuşy ýagdaýlaryny yzygiderli ýokarlandyrmak, olar üçin howpsuz iş şertlerini döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi tarapyndan edara-kärhanalaryň arasynda bäsleşik geçirildi.

GARAŞSYZLYGYMYZYŇ TOÝ GÜNLERI

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­lygyn­da döw­le­ti­miz dün­ýä­niň iň owa­dan ýur­dy, yn­san mer­te­be­si­niň be­lent­de tutul­ýan döw­le­ti hök­mün­de meş­hur­ly­ga eýe bol­ýar.

ARALYK EKINLER HASYL TOPLAÝAR

Da­şo­guz we­la­ýa­ty­nyň Gö­rog­ly et­ra­by­nyň eke­ran­çy­la­ry hor­mat­ly Prezidentimiziň dürli görnüşli ekinlerden hasyl öndürilişini artdyrmak ba­ra­da öň­de goý­ýan ta­lap­la­ry­na my­na­syp zäh­met ne­ti­je­le­ri bi­len jogap ber­mek üçin yh­las­ly iş­le­ýär­ler.

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.