Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

ZÄHMET BÄSLEŞIGINIŇ ÝEŇIJILERI

Ak bugdaý etrap häkimligi hem-de etrabyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan pagtaçylaryň arasynda yglan edilen ongünlük zähmet bäsleşikleri öňdebaryjylary öňe çykarýar. Munuň şeýledigine nobatdaky ongünlük zähmet bäsleşiginiň görkezijileri aýdyň şaýatlyk edýär.

ILKINJILERIŇ HATARYNDA

Pagta ýygymy oba hojalygynda iň jogapkärli möwsümleriň biridir. Daýhanyň ýylboýy alyn derini döküp, yhlas bilen ýetişdiren hasylyny wagtynda, ýitgisiz ýygnamaga goşant goşmak her birimiz üçin asylly işdir.

JEMGYÝETIŇ SAGDYNLYGY UGRUNDA

Ýurt Baştutanymyzyň tagallasy bilen ata Watanymyzda “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň çäklerinde il-ýurt bähbitli toplumlaýyn çäreler çalt depginde durmuşa ornaşdyrylýar. Dünýäniň kämil tehniki enjamlary bilen üpjün edilen saglyk maksatly ägirt uly desgalar gurulýar.

GEÇI DERISI

Biziň bu wakamyz 1984-nji ýylda 80 ýaşynyň içinde dünýäsini täzelän, ömrüniň esasy bölegini Tagtabazar etrabynyň Pendi ýaýlasynda mal yzynda geçiren, ilki çopan, soňra bolsa ferma müdiri bolup zähmet çeken, Mary etrabynyň Akybaý geňeşliginde doglan Paýtak Ýanykowyň il-g

LUKMANÇYLYK NAZARYNYŇ BEÝANY

Ýakynda TKA-nyň Ýolöten etrap birleşmesiniň, etrap hassahanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy bilen bilelikde guramagynda, hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň täze — 12-nji jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

ÖSÜŞLERIŇ TÄZE TAPGYRYNA TARAP

Her bir güni taryhy wakalara beslenýän eziz Diýarymyzda Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda hormatly Prezidentimiziň beýik başlangyçlary rowaç alýar.

MILLI MERTEBÄNIŇ GÖZBAŞY

Ýakynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Bagtyýarlyk döwrüniň halk teatrlary» atly bäsleşigiň welaýat tapgyrynda etrabyň Halk teatry birinji orna mynasyp boldy.

ZENAN BAGTYÝARLYGY — WATAN ABADANLYGY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda döwletimiziň, jemgyýetimiziň sütüni, daýanjy hem guwanjy hasaplanylýan maşgala ojaklarynyň berkligi, sagdynlygy, sagdyn nesil dowamaty barada bimöçber alada edilýär. Zenanlaryň bitirýän asylly hyzmatlaryna ýokary baha berilýär.

IŞJEŇLIGE EÝE BOLDY

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinden gelip çykýan wezipeleri zähmetkeşlere düşündirmek maksady bilen, etrapdaky Ýüplük fabriginde wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

ÖŇDEBARYJYLAR HÖWESLENDIRILDI

Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda 10400 gektar meýdana gowaça ekip, şondan Watan harmanyna 21500 tonna «ak altyn» tabşyrmagy öz öňlerinde belent maksat edinen Kerki etrabynyň pagtaçy kärendeçileri güýz paslynyň häzirki jogapkärli günlerinde bu möwsümi gyzgalaňl

Страницы

Gözle

© www.tkamm.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.